STATUT FUNDACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ JEREMIASZ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja Chrześcijańska Jeremiasz, zwana dalej: „Fundacją”, ustanowiona została przez pana Michała Blachnierka, zwanego dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym Repertorium A numer 3272/2017 sporządzonym w dniu 05.04 2017 roku w Bydgoszczy.

2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

3. Fundacja może używać nazwy skróconej “Fundacja Jeremiasz”.

§ 2

Fundacja prowadzi działalność w duchu wartości chrześcijańskich.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest Sucha.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 5

Do celów statutowych Fundacji należy:

 1. Działanie na rzecz Nowej Ewangelizacji i rozwoju wartości chrześcijańskich;

 2. Promocja metod psychoterapii uwzględniających światopogląd chrześcijański;

 3. Powoływanie, rozwijanie, nauczanie i wspieranie wspólnot chrześcijańskich;

 4. Działalność oświatowa i promocja stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich;

 5. Pomaganie rodzicom i dzieciom w zwiększaniu poczucia własnej wartości;

 6. Pomoc z zakresu umiejętnego zarządzania budżetem i zarabiania pieniędzy zgodnie
  z wartościami chrześcijańskimi;

 7. Wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci sprawiających trudności wychowawcze;

 8. Pomoc w pogłębianiu wzajemnych relacji pomiędzy małżonkami;

 9. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
  i ochrony praw dziecka;

 10. Promowanie Pisma Świętego i literatury religijnej;

 11. Działalność charytatywna;

 12. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

 13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 14. Działalność kulturalna i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 15. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

 16. Promocja i organizacja wolontariatu;

 17. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

 18. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Organizowanie festiwali, koncertów, eventów, dni skupienia, rekolekcji, kursów;

 2. Organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji;

 3. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin;

 4. Akcje informacyjne i edukacyjne;

 5. Finansowanie działań i projektów związanych z celami fundacji;

 6. Finansowanie lub współfinansowanie działalności zbieżnej z celami fundacji
  oraz zabieganie o środki finansowe na rzecz tej działalności;

 7. Współpracę z innymi Fundacjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji;

 8. Wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których deklarowana działalność jest zbieżna z celami Fundacji lub gdy deklarują one wsparcie dla propagowania idei Fundacji.

Rozdział II

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.

§ 8

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. Świadczeń Fundatora;
 2. Darowizn, spadków i zapisów;
 3. Odsetek bankowych;
 4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. Zbiórki pieniędzy poprzez sieć internet;
 6. Dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 7. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
 8. Funduszy Unii Europejskiej;
 9. Funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§ 9

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
  do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim,
  we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich,
  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 12

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 50.000 zł, uzyskują,
  o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

 2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

§ 13

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

§ 14

Organem Fundacji jest:

 1. Zarząd Fundacji.
 2. Rada Programowa – jako organ pełniący funkcję honorową i doradczą wobec Zarządu.

§ 15

1.Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem, składa się z 2 do 5 osób i jest powoływany
na czas nieoznaczony.

2. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatora.

3. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundator jako prezes zarządu.

4. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa.

5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

a) choroby powodującej niezdolność do wykonywania funkcji członka Zarządu;

b) istotnego naruszenia postanowień statutu;

c) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu.

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, śmierci oraz rezygnacji członka.

7. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

8. W przypadku śmierci Fundatora o przyjęciu członka Zarządu decyduje Zarząd Fundacji
w drodze uchwały.

§ 16

Do kompetencji Fundatora należy podejmowanie decyzji w sprawach:

 1. Powołania i odwołania Zarządu Fundacji.
 2. Zmian w statucie Fundacji.
 3. Wytyczania głównych kierunków działania Fundacji.

§ 17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

3. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym podpis prezesa.

§ 18

Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:

 • wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji;

 • kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;

 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody, a także podejmowanie decyzji
  w sprawie połączenia z inną fundacją;

 • podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji i przeznaczenia majątku Fundacji;

 • realizacja celów statutowych;

 • sporządzanie planów pracy i budżetu;

 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;

 • sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub listownie.

§ 21

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Fundacji.

3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione
do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

5. Obrady i głosowania mogą się odbywać drogą elektroniczną.

§ 22

Członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje społecznie lub pozostają z Fundacją w stosunku pracy lub innych umów cywilno-prawnych.

§ 23

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Fundator.

ROZDZIAŁ IV

RADA PROGRAMOWA

§ 24

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem stanowiącym, doradczym i opiniującym Fundacji.

 2. Rada Programowa Fundacji składa się z dwóch do siedmiu członków.

 3. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd Fundacji.

§ 25

Członkami Rady Programowej mogą zostać:

 1. Osoby duchowne;

 2. Osoby świeckie wyróżniające się dojrzałością w wierze chrześcijańskiej oraz wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu zawodowym, małżeńskim
  i sąsiedzkim.

§ 26

Członków Rady Programowej Fundacji powołuje Zarząd Fundacji na wniosek:

 1. Prezesa Fundacji;

 2. Co najmniej 2 członków Rady Programowej;

 3. Fundatora.

§ 27

 1. Powołanie członka Rady Programowej następuje uchwałą Zarządu po przeprowadzeniu głosowania jawnego.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Programowej Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez członków Rady Programowej Fundacji.

 3. Przedstawiciele Fundatora nie mogą zostać pozbawieni członkostwa w Radzie Programowej Fundacji w sposób opisany w ust. 2.

 4. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Programowej Fundacji.

 5. Przewodniczącym Rady Programowej Fundacji z mocy Statutu jest Prezes Fundacji, który zwołuje i przewodniczy obradom Rady Programowej Fundacji.

§ 28

 1. Rada Programowa Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Radę Programową Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Programowej Fundacji
  z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.

 3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji.

 4. Uchwały Rady Programowej Fundacji nie są wiążące dla Zarządu Fundacji, a stanowią jedynie funkcję doradczą.

§ 29

Do zadań Rady Programowej Fundacji należy:

 1. Składanie Zarządowi Fundacji propozycji obszarów działania Fundacji, sugerowanie kierunków aktywności Fundacji w oparciu o wiedzę i doświadczenie członków Rady Programowej Fundacji;

 2. Opiniowanie projektów działań Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji;

 3. Konsultacja merytoryczna działań realizowanych przez Fundację.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

    1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

    2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd lub Fundator.

    3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.

    4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających organizacji o zbliżonych celach.

    5. Pierwszeństwo we wskazaniu organizacji na rzecz której ma zostać przekazany majątek w wyniku likwidacji Fundacji ma Fundator.